Công bố thông tin của thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

  12/05/2021

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lê Văn Tuấn - Tổng giám đốc

3. Ông Nguyễn Thành Tài - Thành viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Hiền Hòa - Thành viên HĐQT

6. Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT

7. Ông Nguyễn Bá Minh - Thành viên HĐQT

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Bà Đỗ Thị Thúy Nga - Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà Vũ Thị Hậu - Thành viên BKS

3. Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên BKS

 

News