Nghiên cứu lập mô hình thủy lực đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống thoát nước các thành phố duyên hải, vốn WB

  06/03/2017

Phối hợp với công ty DHI nghiên cứu lập mô hình thủy lực đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang, nêu bài học ứng dụng cho các thành phố khác của Việt Nam

Tin tức mới