Dự án Quản lý và xử lý chất thải rắn TP. Hải Phòng, vốn EDCF (Hàn Quốc)

  07/03/2017

VIWASE là tư vấn chính thực hiện dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế và lập hồ sơ mời thầu cho dự án

Tin tức mới